Betingelser ved brug af Previsto

Her kan du læse om Previsto's vilkår og betingelser, f.eks. spørgsmål om fortrydelsesret, ansvar, opsigelse m.m.

Om Previsto

Previsto er ejet af Previsto og har til hensigt at hjælpe servicevirksomheder med at planlægge og administrere deres arbejde. Ved at benytte dig af Previsto’s services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Previsto ApS
Fyensgade 16
9000 Aalborg
E-mail: info@skveege.com
CVR-nr. 37 43 39 69

Sidst revideret november 2017.

Om produktet

Previsto er et administrationssystem (Systemet) som består af en online brugerflade (Backoffice-applikationen) samt en mobil applikation (App’en). Der er 30 dages prøvetid på systemet hvorefter videre brug kræver månedlig betaling.

Aftalen

Ved at indgå en aftale med Previsto om brugen af Systemet accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. Previsto giver Kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende Systemet.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt, indkøbsomkostninger eller andre udgifter medfører, at Previsto kan justere priserne, således at Previsto stilles uændret.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver kunden automatisk Previsto lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort. Abonnementsbeløbet trækkes forud for perioden der betales for. Anvendes afsendelse af SMS eller Email vil forbrug af dette trækkes bagud for perioden.

Ved oprettelse af ekstra medarbejder midt i en abonnementsperiode trækkes beløb svarende til prisen for en ekstra medarbejder for den resterende del af den nuværende abonnementsperiode.

Ved trækning på kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til kundens email.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Virksomhed” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Systemet. En Kunde får adgang til Systemet ved at oprette en konto på www.previsto.com. Kundens adgang til Systemet styres af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har Kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Hvis udløbsdatoen overskrides, kan Kunden se tidligere indtastede data, men kan ikke længere indtaste nye data.

Fortrydelsesret

Ydelsen er omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på Previsto via fanebladet “Abonnement” under “Virksomhed”. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Kundens data

De informationer Kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar. Oplysningerne kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og alt data hertil. Hvis kunden vælger at opsige sit abonnement, eller udløbsdatoen overskrides, vil ingen af kundens data vil blive slettet og kunden kan til enhver tid anvende disse data igen ved at forny abonnementet.

Hvis Previsto ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. e-mail 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Systemet.

Opdateringer og driftsstabilitet

Previsto forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Systemet. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Systemet, mens opdateringer foretages. Previsto tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Systemet, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Previsto forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden.

Ansvar

Brugen af Systemet foregår helt på eget ansvar og Previsto kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Systemet uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. Previsto gør naturligvis sit bedste for at sikre, at Kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. Alle sider kører på SSL-krypterede websider, for at forebygge at uvedkommende får adgang til data. Previsto er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Previsto’s kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Previsto hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Previsto’s maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Systemet.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er Previsto indehaver af ophavsretten til alt materiale på previsto.com.

Ændringer og opdateringer

Previsto kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Previsto skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Retten i Aalborg som første instans.

Vores kunder

Her er nogle af vores kunder som hjælper os ved at bruge Previsto

  • Byens polering
  • Puds Nord
  • Northply
Kontakt os